Miễn phí template blogspot bán hàng đẹp chuẩn seo 2020

Hướng dẫn cài đặt đơn hàng thông qua Google Form

Hướng dẫn cài đặt đơn hàng thông qua Google Form

Cập nhật ngày Bởi

Hướng dẫn cài đặt đơn hàng hiện trên bảng tính của google và thông báo qua email ngay lập tức. Thủ thuật này rất đơn giản thôi, các bạn xem video nhé.Code
function guiBieuMau(e)

{
  // Thay thế bằng địa chỉ email của bạn
  var email = "diachimail@gmail.com";
  // Tiêu đề của email được gửi về
  var subject = "Đơn đặt hàng tại shop ABCD";
  // Không rành thì đùng đụng vào code ở dưới nhé
  var s = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
  var columns = s.getRange(1,1,1,s.getLastColumn()).getValues()[0];
  var message = "";
  for ( var keys in columns ) {
    var key = columns[keys];
    if ( e.namedValues[key] && (e.namedValues[key] != "") ) {

      message += key + ' :: '+ e.namedValues[key] + "\n\n";
    }
  }
  MailApp.sendEmail(email, subject, message);
}

Nhận xét